Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep Vouchr, dostępny pod adresem internetowym https://vouchr.pl, prowadzony jest przez Krzysztofa Dyrdę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Limos Krzysztof Dyrda, pod numerem NIP 8943129757 oraz numerem REGON 380501503 pod adresem ul. Małopanewska 18/2, 54-212 Wrocław.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Vouchr prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://vouchr.pl/.

Sprzedawca – Krzysztof Dyrda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Limos Krzysztof Dyrda, pod numerem NIP 8943129757 oraz numerem REGON 380501503 pod adresem ul. Wejherowska 45/15, 54-239 Wrocław.

Kody – kody Perfect Money, WEX oraz Exmo będące bonami towarowymi w postaci treści cyfrowych, oferowane w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może skontaktować się ze sprzedawcą z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@vouchr.pl

§ 4 Zwroty i reklamacje

W celu dokonania zwrotu Kodu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@vouchr.pl Zwrot Kodu jest możliwy tylko w sytuacji gdy nie był on wcześniej użyty.

Reklamacja zakupionego Kodu zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości na adres e-mail: kontakt@vouchr.pl zawierającej opis problemu z którego wynika reklamacja.

§ 5 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

1. urządzenie z dostępem do Internetu;

2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;

3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 6 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych oraz adres e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży staje się dla obu stron wiążąca w momencie dokonania płatności przez Kupującego.

§ 7 Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej CashBill oraz Dotpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest CashBill S.A oraz Dotpay Sp. z o.o..

Za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni Roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 8 Złożenie oraz realizacja Zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Zamówienie realizowane jest automatycznie po uzyskaniu płatności przez Sprzedawcę (w przypadku płatności kartą – automatycznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności).

Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 10 minut od uzyskaniu płatności bądź pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedawca zastrzega jednak, że możliwe są opóźnienia w wysyłce.

Kody zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

§ 9 Zastrzeżenia

Przedmiotem umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest odpłatne dostarczenie Kodu na adres mailowy Kupującego. Oznacza to w szczególności, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Kodu przez Kupującego.

Kody powinny zostać wykorzystane w terminie 14 dni od daty zakupu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykorzystania Kodu przez Kupującego po tym terminie.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 11 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady Kodu kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Kodu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany Kodu na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 14 Postanowienia końcowe

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca komunikuje się z Kupującymi w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru Kupującego.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczonymi usługami) jest prawo polskie. W przypadku Konsumentów stosuje się prawo polskie, przy czym wybór prawa polskiego dokonywany jest bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu, a także przepisy prawa europejskiego lub innego właściwego Konsumentowi – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych), oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.

Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Kupującego będącego Konsumentem tych postanowień Regulaminu nie stosuje się.